Σχέδια για την Ανεργία των Νέων

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 2014

Σχέδια για την Ανεργία των Νέων

Τελευταία τροποποίηση: 14 June 2014

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 2014

Ως Σύμβουλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορούμε να σας παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες για σωστή και έγκαιρη υποβολή αιτήσεων στον Φορέα Διαχείρισης του Σχεδίου, καθώς επίσης και να σας εκπροσωπήσουμε μέχρι και το τέλος των 12 μηνών που απαιτεί το Σχέδιo με χαμηλές χρεώσεις.

Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το εν λόγω Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.
Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο πρέπει να υποβληθούν εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στην πρόσκληση/προκήρυξη (2 Ιουνίου-30 Ιουνίου 2014).

Το Σχέδιο ουσιαστικά καλύπτει επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, εκτός από επιχειρήσεις που απασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.

Εάν εξαντληθεί το ποσό του προϋπολογισμού, το Σχέδιο θα λήξει με ανακοίνωση στον Τύπο και θα τερματιστεί η παραλαβή αιτήσεων, εκτός αν υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

Πρέπει να τονισθεί ότι θα δίνεται προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία και ώρα καταχώρησης της αίτησης στο πρότυπο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης πρωτοκόλλου της αίτησης.

Διευκρινήσεις ή τεκμηριώσεις που τυχόν θα ζητηθούν από τον Φορέα Διαχείρισης, πρέπει να παραδίδονται εντός της χρονικής προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών από τον Δικαιούχο. Η Αίτηση θα τίθεται σε αναστολή μέχρι την υποβολή των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση που δεν σταλούν οι διευκρινήσεις στο πιο πάνω διάστημα η αίτηση θα απορρίπτεται. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης.

Για έγκαιρη, γρήγορη και σωστή υποβολή των αιτήσεων και για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 400 664.

Στοιχεία επικοινωνίας:

facebook.com/european programmes
01 Γλάδστωνος, 6023 Λάρνακα Κύπρος
Παναγιώτειο Μέγαρο, Γραφείο 505
Τηλ.: +357 24400664 Φαξ: +357 24400664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

Read more...

Σχέδια για την Ανεργία των Νέων

Σχέδια για την Ανεργία των Νέων

Τελευταία τροποποίηση: 14 June 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


Στόχος του Σχεδίου
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό.  Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη κατά το 2014, 2.500 άνεργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, με συνολικό προϋπολογισμό €8,5 εκατομμύρια περίπου.

Επωφελούμενοι
Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν άνεργοι νέοι απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι οποίοι θα κατατάσσονται σε κατάλογο με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που φαίνονται πιο κάτω:

Κριτήρια επιλεξιμότητας:
•    Εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
•    Ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης.
•    Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, ή μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας. Δεν καλύπτονται απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
•    Εξαιρούνται άτομα με εργασιακή πείρα συνολικά πέραν των δώδεκα (12) μηνών
•    Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας.

Συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμοί
Οι άνεργοι θα τοποθετούνται για πρακτική κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής πείρας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε υπηρεσίες/οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για επιχειρήσεις/οργανισμούς:
•    Ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως εργοδότες ή ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.
•    Διαθέτουν κατάλληλο καθοδηγητή, ο οποίος θα αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη του ανέργου.
•    Δεν απασχολούν παράνομους ή/και αδήλωτους εργάτες.
•    Η επιχείρηση/οργανισμός απασχολεί τον άνεργο κατ΄ ελάχιστον 25 ώρες εβδομαδιαία.
•    Δεν έχουν προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους στις θέσεις που προτίθενται να τοποθετηθούν οι άνεργοι, μετά την 11η Δεκεμβρίου 2013. Νοείται ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος.
•    Οι προσφερόμενες θέσεις δεν θα αφορούν επικίνδυνες εργασίες.
•    Στις προσφερόμενες θέσεις δεν θα εντάσσονται άτομα τα οποία είναι κύριοι μέτοχοι, ιδιοκτήτες ή Διευθυντές των επιχειρήσεων/οργανισμών, οι σύζυγοί τους, ή συνδέονται με πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με αυτούς.
•    Τα γραφεία ή άλλα υποστατικά από όπου ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες βρίσκονται εκτός οικίας.
•    Δεν βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις από την ΑνΑΔ, που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο.


Επιδόματα
Στους ανέργους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλεται από την ΑνΑΔ επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα. Το επίδομα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.
Από το εβδομαδιαίο επίδομα των ανέργων θα αποκόπτεται ποσοστό 7,8% για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόσθετα, η ΑνΑΔ θα καταβάλλει 7,8% στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 2% στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, η ΑνΑΔ θα ασφαλίζει τους ανέργους για όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής τους έναντι ευθύνης εργοδότη.

 

 

Πληροφορίες:
Για όποια σχετική ενημέρωση και για τη σωστή καθοδήγηση στην προετοιμασία της αίτησης σας η Ζebranico Consulting LTD  είναι κοντά σας.
Παρακαλώ όπως στείλετε email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με τα στοιχειά επικοινωνίας σας και άμεσα θα έλθει σε επαφή μαζί σας υπεύθυνος σύμβουλος.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24 400 664

Read more...