Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τεχνική βοήθεια για την

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τίτλος πρόσκλησης
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τεχνική βοήθεια για την καταπολέμηση της απάτης της ΕΕ - HERCULES III

Θεματική Ενότητα
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία δημοσίευσης
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου 2014

Περιγραφή και Στόχοι
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014 για τη θέσπιση του προγράμματος Hercule III, ιδίως του άρθρου 8 (α), καθώς και την απόφαση χρηματοδότησης 2014 για τη θέσπιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος Hercule III το 2014 , ιδιαίτερα στο τμήμα 6.1, για τις δράσεις: 1, 2, 3 και 6 (ειδικές δράσεις για την τεχνική βοήθεια).
Ενέργειες
1. Η αγορά και η συντήρηση των μέσων έρευνας και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των παρατυπιών, της απάτης και της διαφθοράς εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η εξειδικευμένη κατάρτιση που απαιτείται για να λειτουργούν τα εργαλεία έρευνας συμπεριλαμβάνεται.
2. Η αγορά και η συντήρηση των συσκευών για τη διενέργεια επιθεωρήσεων των εμπορευματοκιβωτίων, των φορτηγών, των βαγονιών και των οχημάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και εντός της Ένωσης με σκοπό τον εντοπισμό λαθραίων και παραποιημένων αγαθών που εισάγονται στην Ένωση με σκοπό να αποφύγει τους δασμούς και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
3. Η αγορά, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, η στέγαση και η σίτιση των ζώων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό λαθραίων και παράνομων εμπορευμάτων βάσει των χαρακτηριστικών αρωμάτων των αγαθών. Τα ζώα αυτά περιλαμβάνουν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλα ζώα, όπως ποντίκια, χοίρους ή μέλισσες, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών καταφέρνει να αποδείξει ότι η χρήση των ζώων αυτών για το σκοπό αυτό έχει αποδειχθεί με βάση την έρευνα και τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης για το σκοπό αυτό αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης.
4 Η αγορά, η συντήρηση και η διασύνδεση των συστημάτων για την αναγνώριση των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας (Automated Number Plate Recognition Systems - ANPRS) ή κωδικοί που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (εφόσον τα συστήματα αυτά δεν συμπίπτουν με συστήματα που χρηματοδοτούνται από τα υπάρχοντα της ΕΕ, όπως το δίκτυο EUCARIS ή ERRU και RESPER συστήματα). Η εξειδικευμένη κατάρτιση που απαιτείται για την λειτουργία των συστημάτων αυτών περιλαμβάνεται.
5. Η αγορά των υπηρεσιών για την υποστήριξη της ικανότητας των κρατών μελών να αποθηκεύουν και να καταστρέφουν κατασχεθέντα τσιγάρα και καπνό.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε Οργανισμούς ή ιδρύματα, με νομικό καθεστώς, που εμπίπτουν στις  ακόλουθες επιλέξιμες περιοχές:
•    Οποιαδήποτε νομική οντότητα

Οι οργανισμοί ή τα ιδρύματα επιβάλλεται να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα που είναι:

•    Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

Προϋπολογισμός:
7.45  M€