Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - 2014 – Κατάρτιση για την καταπολέμηση...

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τίτλος πρόσκλησης
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - 2014 – Κατάρτιση  για την καταπολέμηση της απάτης - HERCULES III

Θεματική Ενότητα
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία δημοσίευσης
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Περιγραφή και Στόχοι
Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή επιδοτήσεων για την οργάνωση στοχευμένων εξειδικευμένων εργαστήρια κατάρτισης για την  ανάλυση κινδύνου, καθώς και παροχή των κατάλληλων συνέδριων με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ταυτόχρονα να επιτευχθεί ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Ενέργειες
Η Επιτροπή (OLAF) θα επιχορηγήσει για δράσεις που έχουν ως στόχο:
• Την  ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των χωρών που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και εκπρόσωπων των διεθνών οργανισμών,
• Διάδοση της γνώσης, ιδίως στον καλύτερο εντοπισμό των κινδύνων για ερευνητικούς σκοπούς.

Οι δράσεις μπορεί να επιτευχθούν μέσω της διοργάνωσης:  συνέδριων, σεμιναρίων, μαθημάτων, e-learning, εργαστηρίων, ανταλλαγής προσωπικού και βέλτιστων πρακτικών (συμπεριλαμβανομένων σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου απάτης).

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε Οργανισμούς ή ιδρύματα, με νομικό καθεστώς, που εμπίπτουν στις  ακόλουθες επιλέξιμες περιοχές:
•    Οποιαδήποτε νομική οντότητα

Οι οργανισμοί ή τα ιδρύματα επιβάλλεται να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα που είναι:

•    Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

Προϋπολογισμός:
0, 90 M€