Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - 2014 - Νομική Κατάρτιση...

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τίτλος πρόσκλησης
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - 2014 - Νομική Κατάρτιση και Μελέτες - HERCULES III

Θεματική Ενότητα
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία δημοσίευσης
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία
Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014

Περιγραφή και Στόχοι
Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή επιδοτήσεων, ιδίως για την ενίσχυση του βαθμού ανάπτυξης της ειδικής νομικής και δικαστικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά της απάτης με την προώθηση συγκριτικής ανάλυσης της νομοθεσίας.

Ενέργειες
Η Επιτροπή (OLAF) θα επιχορηγήσει για δράσεις που έχουν ως στόχο:
• Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των μελετών στο συγκριτικό δίκαιο
• Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών και ακαδημαϊκών (μέσω δράσεων όπως συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια), συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης της ετήσιας συνάντησης των προέδρων των Ενώσεων για Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
• Η ευαισθητοποίηση των δικαστών και των λοιπών κλάδων του νομικού επαγγέλματος για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Οι δράσεις μπορεί να επιτευχθούν μέσω της διοργάνωσης: σπουδές στο συγκριτικό δίκαιο, συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, περιοδικές εκδόσεις, κλπ

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε Οργανισμούς ή ιδρύματα, με νομικό καθεστώς, που εμπίπτουν στις  ακόλουθες επιλέξιμες περιοχές:
•    Οποιαδήποτε νομική οντότητα

Οι οργανισμοί ή τα ιδρύματα επιβάλλεται να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα που είναι:

•    Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

Προϋπολογισμός:
0,55 M€