Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Επιχορηγήσεις πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό...

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τίτλος πρόσκλησης:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Επιχορηγήσεις πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2015 - IX-2015/02

Θεματική ενότητα:
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τρίτη, 17  Ιουνίου, 2014

Καταληκτική ημερομηνία:
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2014

Στόχοι:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό των όρων
και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 της Επιτροπής (2), «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει κάθε χρόνο, πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους, μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ενέργειες:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τις αιτήσεις επιχορήγησης για το έτος 2015, που καλύπτουν την περίοδο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

Σε ποιούς απευθύνεται:
Οργανισμούς ή ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
•    Οποιαδήποτε νομική οντότητα
Επιλέξιμες περιοχές
•    Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Προϋπολογισμός
13.67  εκατ. €