Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Επιχορηγήσεις πολιτικών κομμάτων..

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τίτλος πρόσκλησης:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Επιχορηγήσεις πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2015 - IX-2015/01

Θεματική ενότητα:
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τρίτη, 17  Ιουνίου, 2014

Καταληκτική ημερομηνία:
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2014

Στόχοι:
Σύμφωνα με το άρθρο 10 (4) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής συνείδησης και στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. º 2004/2003 καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τους κανόνες για τη χρηματοδότησή τους. Ο κανονισμός προβλέπει, ιδίως, για την ετήσια επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων, που ισχύουν και που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό.

Ενέργειες:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τις αιτήσεις επιχορήγησης για το έτος 2015, που καλύπτουν την περίοδο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

Σε ποιούς απευθύνεται:
Οργανισμούς ή ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
•    Οποιαδήποτε νομική οντότητα
Επιλέξιμες περιοχές
•    Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Προϋπολογισμός
28.35 εκατ. €