Προγραμματική περίοδος 2014-2020

various

Τελευταία τροποποίηση: 16 September 2013

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020


Το έτος 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μία Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020). Η μετάβαση αυτή απαιτεί εντατική προετοιμασία και μεθοδικό σχεδιασμό από όλα τα Κράτη - Μέλη. Αφετηρία της συζήτησης για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής , αποτέλεσε η δημοσίευση της 5ης Έκθεσης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου παρουσιάζεται η πρόοδος που σημειώθηκε στους τομείς της οικονομική, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και τη συνεισφοράτης Ε.Ε. και των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στην πρόοδο αυτή.

Η Νέα Πολιτική Συνοχής διαμορφώνεται στη βάση της Στρατηγικής <<Ευρώπη 2020>>, η οποία περιλαμβάνει τις εξής κατευθύνσεις:

  • Έξυπνη ανάπτυξη, Βιώσιμη Οικονομική ανάπτυξη και Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Οι κατευθύνσεις αυτές έχουν εξειδικευθεί πλέον στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Γενικό Κανονισμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου σε 11 Θεματικούς Στόχους. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να προσεγγιστούν από κάθε Κράτος- Μέλος σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες στο νέο σύστημα προγραμματισμού, ενώ τίθενται νέοι κανόνες τόσο σε ό,τι αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών, το ύψος της συγχρηματοδότησης , μία σειρά από κανόνες αιρεσιμότητας που έχουν να κάνουν με την επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων της κάθε χώρας, καθώς επίσης και με τις διαδικασίες διαρκούς αξιολόγησης και την επικέντρωση των πόρων σε συγκεκριμένες στρατηγικές προτεραιότητες με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

 

 

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγική Προσέγγιση : ολοκληρωμένη επενδυτική στρατηγική, ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Ευρώπης 2020, συνοχή με τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρύθμισης.

Συντονισμός : κοινός προγραμματισμός για την Πολιτική Συνοχής , την Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης.

Εταιρικότητα : διαβούλευση και συμμετοχή όλων  των εμπλεκόμενων φορέων / εταίρων στην προετοιμασία των προγραμματικών εγγράφων.

Θεματικές Προτεραιότητες (1)

Α. Έξυπνη Ανάπτυξη

1. Ενίσχυση της έρευνας , της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

2. Βελτίωση της πρόσβασης , της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού τομέα και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Θεματικές Προτεραιότητες (2)

Β. Βιώσιμη ανάπτυξη

4. Στήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιμτική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων.

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.

Θεματικές Προτεραιότητες (3)

Γ. Χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη


8.Προώθηση της απασχόλησης και στήριξης της κινητικότητας της εργασίας.

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας.

10. Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση.

11. Ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.